Halaman Log Masuk Kad Pintar ini hanya untuk pengguna Pembekal/Perunding/PTJ sahaja. Jika anda bukan pengguna Pembekal/Perunding/PTJ, sila kemba li ke halaman sebelumnya dan pilih semula halaman log masuk yang betul.(This Smart Card Login page is for Supplier/Consultant/PTJ users only. If you are not a Suppli er/Consultant/PTJ user, please go to previous page and select the correct login page.)

Token: Sila masukkan 8 digit nombor PIN sahaja (cth: 12345678). Sila rujuk di sini utuk panduan menukar nombor PIN token anda yang telah diset di portal GPKI MAMPU

PIN Kad Pintar :
Smart Card PIN :

Notis Untuk Panduan Pengguna Permohonan Baru dan Pembaharuan Sijil Digital Token (Pengguna Kerajaan)

Kepada semua pengguna Sijil Digital Sistem ePerolehan (Kerajaan), yang masih lagi mengguna pakai kad pintar sedia ada (berwarna ungu) dan pengguna yang memegang sijil digital token yang akan tamat tempoh pada 30 Jun 2016 perlu membuat permohonan baru dan pembaharuan sijil digital token.

Permohonan Baru Sijil Digital Token boleh dilaksanakan di Portal GPKI MAMPU di https://gpki.mampu.gov.my/govpki/ melalui Authorised Personnel atau Sub Admin yang dilantik di Kementerian/Jabatan masing-masing.

Manakala, Permohonan Pembaharuan Token boleh dilaksanakan oleh Pengguna setelah menerima emel kod pengaktifan dari GPKI MAMPU sebulan sebelum tarikh tamat sah token.

Sila muat turun Panduan Pengguna Token, Panduan Pengguna Pembaharuan Sijil Digital Token dan Panduan Pemasangan Token PTJ sebagai rujukan.

Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan, mohon untuk mengambil langkah-langkah yang berikut:

i) Rujuk Soalan Lazim GPKI (2048) di portal MAMPU. Klik di sini atau Soalan Lazim di menu bar portal GPKI;

ii) Email ke bantuanptj@eperolehan.gov.my; atau

iii) Hubungi 03-7985 7888
TATACARA PEROLEHAN ITEM KONTRAK PUSAT MELALUI SISTEM ePEROLEHAN

Kepada semua Pengguna ePerolehan (PTJ),

Dimaklumkan bahawa perolehan item Kontrak Pusat yang dilaksanakan melalui Sistem ePerolehan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4%. Sehubungan itu, pihak PTJ hendaklah menggunakan Modul Pembelian Terus (Central Contract Riding on Direct Purchase) bagi pesanan item Kontrak Pusat yang dilaksanakan melalui Sistem eP mulai 1 Mei 2016.

Sila muat turun tatacara pelaksanaan bagi item Kontrak Pusat tersebut di sini.KEMUDAHAN CERTIFICATE UNDER THE GOODS AND SERVICES TAX
(RELIEF) ORDER 2014 (CoGSTR) BAGI PEROLEHAN PERKHIDMATAN
MELALUI SISTEM ePEROLEHAN


Kepada semua Pengguna ePerolehan (PTJ dan Pembekal),

Dimaklumkan bahawa Sistem ePerolehan telah dibuat penambahbaikan dengan menyediakan kemudahan janaan Sijil di bawah Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pelepasan) 2014 (CoGSTR) secara atas talian. Sijil Pelepasan ini adalah bagi kontrak perolehan perkhidmatan yang Surat Setuju Terimanya telah ditandatangani sebelum 1 April 2015 yang diberi pelepasan daripada kenaan Cukai Barang dan Perkhidmatan sehingga tamat kontrak atau 31 Mac 2017, mana terdahulu.

Pengguna boleh mengguna pakai kemudahan ini menerusi Modul Kontrak Kementerian (Ministry Contract-MC) mulai 1 Mei 2016.GARIS PANDUAN PELAKSANAAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN KE ATAS
PEROLEHAN KERAJAAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN


Kepada semua Pengguna ePerolehan (PTJ dan Pembekal),

Dimaklumkan bahawa Sistem ePerolehan telah dibuat penambahbaikan dari semasa ke semasa bagi memenuhi keperluan pelaksanaan Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP) 2014 untuk diguna pakai oleh semua Kementerian/Jabatan Kerajaan Persekutuan dalam melaksanakan perolehan bekalan dan perkhidmatan. Sehubungan itu, Garis Panduan Pelaksanaan CBP ke atas Perolehan Kerajaan Melalui Sistem ePerolehan telah dipinda dan dikemas kini. Garis panduan ini akan membatalkan garis panduan terdahulu bertarikh 31 Mac 2015.

Sila muat turun Garis Panduan Baharu tersebut di sini.PENAMBAHBAIKAN MODUL PEMBELIAN TERUS DAN MODUL KONTRAK KEMENTERIAN
BAGI PELAKSANAAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (CBP)


Kepada semua Pengguna ePerolehan (PTJ dan Pembekal)

Adalah dimaklumkan bahawa pelaksanaan penambahbaikan pada Modul Pembelian Terus dan Modul Kontrak Kementerian Sistem ePerolehan yang dijadualkan pada 5 Mac 2016 ditangguhkan kepada 12 Mac 2016. Sehubungan itu, notis pengumuman mengenai tindakan yang perlu diambil oleh PTJ bagi transaksi kontrak bertarikh 26 Februari 2016 adalah dibatalkan. PTJ dikehendaki merujuk kepada notis penambahbaikan baharu untuk tindakan sewajarnya.

Sila muat turun Notis Penambahbaikan Baharu di sini.

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Khidmat Bantuan ePerolehan di talian 03-7985 7777 / 03-7985 7888 atau emel bantuan@eperolehan.gov.my

Terima kasihPELAKSANAAN SISTEM ePEROLEHAN BAHARU

Adalah dimaklumkan bahawa pelaksanaan Sistem ePerolehan Baharu ditangguhkan ke tahun 2017.

Sehubungan dengan itu, Sistem ePerolehan sedia ada akan terus diguna pakai bagi urusan perolehan Kerajaan secara elektronik sehingga Sistem ePerolehan Baharu dilancarkan.

Sekian, terima kasih.Peringatan: Pematuhan ke atas 1Pekeliling Perbendaharaan/PK 5 bagi Perolehan Secara Elektronik

Kepada semua Pengguna ePerolehan (PTJ)

Seperti mana sedia maklum, 1Pekeliling Perbendaharaan/PK 5 bagi Perolehan Secara Elektronik memperuntukkan supaya dokumen sokongan yang diperlukan oleh PTJ bagi tujuan penilaian perolehan Sebut Harga/Tender wajib dikemukakan dalam bentuk manual dan dimasukkan ke dalam peti tender sebelum tarikh dan masa Sebut Harga/Tender ditutup. Pada masa yang sama, dokumen sokongan tersebut boleh juga dimuat naik secara atas talian oleh pembekal. Sehubungan itu PTJ hendaklah memastikan keperluan mengemukakan dokumen sokongan secara manual dinyatakan dengan jelas dalam syarat wajib Sebut Harga/Tender. Ini bertujuan bagi mengelakkan sebarang kesulitan sekiranya berlaku gangguan teknikal semasa proses memuat naik dokumen sokongan secara atas talian.

Bagi keadaan di mana pembekal gagal menyerahkan tawaran teknikal dan kewangan secara atas talian, PTJ dipohon untuk memaklumkan kepada pihak pembekal untuk membuat aduan terus kepada talian khidmat bantuan ePerolehan di talian 03-79857777 atau emel ke bantuan@eperolehan.gov.my dengan serta merta. PTJ juga hendaklah memaklumkan kepada pembekal untuk menyerahkan tawaran teknikal dan kewangan dalam bentuk manual dan dimasukkan ke dalam peti tender sebelum tarikh dan masa Sebut Harga/Tender ditutup.


Terima KasihPeringatan: Pematuhan ke atas Syarat Sebut Harga/Tender bagi Perolehan Secara Elektronik

Kepada semua Pengguna ePerolehan (Pembekal)

Semua Pembekal yang menyertai Sebut Harga/Tender melalui Sistem ePerolehan adalah diingatkan untuk mematuhi syarat yang dinyatakan dalam dokumen Sebut Harga/Tender mengenai keperluan serahan dokumen sokongan secara atas talian dan manual.

Sekiranya pembekal gagal menyerahkan tawaran teknikal dan kewangan atau memuatnaik dokumen sokongan secara atas talian, Pembekal dikehendaki untuk membuat aduan terus kepada talian khidmat bantuan ePerolehan di talian 03-79857777 atau emel ke bantuan@eperolehan.gov.my dengan serta merta dan seterusnya memaklumkan kepada PTJ berkaitan.

Aduan yang dikemukakan selepas tiga (3) hari dari tarikh tutup iklan bagi mana-mana Sebut Harga/Tender tidak akan dipertimbangkan.


Terima KasihPENAMBAHBAIKAN MODUL PEMBELIAN TERUS BAGI PELAKSANAAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (CBP) DAN
PELAKSANAAN KONTRAK KEMENTERIAN MELALUI MODUL PEMBELIAN TERUS (MC RIDING ON DP)

Kepada semua Pengguna ePerolehan (PTJ dan Pembekal)

Sukacita dimaklumkan, penambahbaikan Sistem ePerolehan telah dibuat pada modul Pembelian Terus bagi memenuhi keperluan pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP) dalam perolehan Kerajaan dan pelaksanaan Kontrak Kementerian melalui modul Pembelian Terus (MC riding on DP).

Sila muat turun Notis Penambahbaikan di sini.

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Khidmat Bantuan ePerolehan di talian 03-7985 7777/ 03-7985 7888 atau emel bantuan@eperolehan.gov.my

Terima KasihPenambahbaikan pada Sistem ePerolehan bagi memenuhi keperluan pelaksanaan GST

Kepada semua Pengguna ePerolehan (PTJ dan Pembekal)

Sukacita dimaklumkan, Sistem ePerolehan kini telah dibuat penambahbaikan pada modul Pendaftaran Pembekal, Sebutharga & Tender dan eBidding bagi memenuhi keperluan pelaksanaan GST dalam perolehan Kerajaan.

Sila muat turun Panduan Pengguna di sini :
1) Pendaftaran Pembekal
2) Manual Pengguna eBidding ( PTJ )
3) Manual Pengguna eBidding ( Pembekal )
4) Manual Pengguna Sebut Harga ( PTJ )
5) Manual Pengguna Tender ( PTJ )
6) Manual Pengguna Tender ( Pembekal )

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Khidmat Bantuan ePerolehan di talian 03-7985 7777/ 03-7985 7888 atau emel bantuan@eperolehan.gov.my

Terima KasihMAKLUMAN PANDUAN KONFIGURASI INTERNET EXPLORER

Adalah dimaklumkan bahawa pihak Microsoft sedang menjalankan proses kemaskini pada versi Windows. Oleh yang demikian, konfigurasi Internet Explorer perlu diset semula untuk kegunaan sistem ePerolehan bagi mengatasi masalah ?Error Invalid Certificate?. Sila klik di sini untuk muat turun panduan Login Configuration Setting sebagai rujukan.